Vanliga frågor

Ekonomi

Vilket eller vilka bidrag kan du söka för solceller?

I första hand ska du söka investeringsstöd som uppgår till 20 % av hela installationskostnaden. Vi kan även använda oss av ROT avdrag vilket är 30 % av den totala arbetskostnaden, vilket har en bestämd rotschablon på 9 % av den totala kostnaden.

Vad kostar solceller?

Priset på en solcell beror på flera faktorer. Vilken typ, märke och effekt som cellen kan ge är några av dessa faktorer. Ordspråket du får vad du betalar för stämmer även för solceller.

Kan man lagra den el som man själv producerar?

Det finns idag batterilösningar som ännu inte är lönsamma. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Skattereduktion för solel?

Från och med den första januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel från solceller som matas in till det allmänna elnätet. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kWh som matas in i elnätet, men gäller maximalt så många kWh som köpts från elnätet under året, eller högst 30 000 kWh, (motsvarande 18 000 kr/år).

Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på max 100A.

Vad menas med elcertifikat?

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel sol-, vind och vågkraft.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimme (MWh) el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat. Genomsnittspriset för ett elcertifikat under 2018 ligger på ca 150 kronor.

Måste jag betala moms när jag säljer överskottsel?

Bara om ersättningen för din sålda överskottsel överskrider 30 000 kronor per år. Kommer du över den summan måste du vara momsregistrerad.

Påverkar solceller värdet på huset?

Det finns idag inga studier gjorda på den svenska marknaden, men i en svensk opinionsundersökning säger 71 % att de är beredda att betala mer för ett hus med solceller. Studier har dock gjorts i USA där värdeökningen visat sig motsvara investeringskostnaden.

Vilken avkastning ger solceller?

Detta beror på flera faktorer, men det brukar vara 7-10 % när det gäller privatpersoner och 10-17 % för företag.

Hur lång återbetalningstid är det på solceller?

Även här är det flera faktorer som spelar in, men räkna med 8-12 år för privatpersoner och 7-9 år för företag.

Hur länge håller solceller?

Detta varierar från tillverkare till tillverkare. Våra paneler har en produktionsgaranti som är 50 år vilket innebär att de utan problem ska klara den tiden.

Solceller blir bättre och bättre. Bör man vänta med att installera?

Historiskt sett så har tekniken blivit en procent bättre per år. Däremot har priset gått ner kraftigt de senaste åren, vilket gjort det mer lönsamt att installera. Vi har nu nått en nivå som är svår att sänka mycket mer. Detta i kombination med ett osäkert investeringsstöd gör det än mer aktuellt att investera idag. Våra solpaneler har dessutom en produktionsgaranti på minst 50 år.

Allmänt

Vad är en mikroproducent?

Ellagens definition på mikroproducent är:

  • Anläggningens effekt är max 43,5 kW
  • Din huvudsäkring är max 63 Ampere
  • Ditt hushåll gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår.

Skattelagens definition på mikroproducent är:

  • Din huvudsäkring är max 100 Ampere.
  • Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår i elnätet.
Vad menas med verkningsgrad?

Verkningsgraden säger hur stor del av solens strålar som procentuellt kan göras om till el.

Funktion

Hur fungerar solceller?

När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren omvandlar likström från solcellerna till växelström för elnätet. Vi använder oss i första hand av den svensktillverkade växelriktaren Windon som även har svenska menyer.

Vad är en optimerare?

En effektoptimerare parallellkopplar solpanelerna istället för att de ska vara seriekopplade. Detta gör att de solpaneler som inte skuggas inte ger en lägre effekt. Det är annars följden av seriekopplingen vid skugga. Problemet med effektoptimerare är att de är elektroniska komponenter och sådana går sönder av värme och värme finns det gott om under en solpanel. Lösningen är att använda dessa med stor måtta och bara ifall vi enkelt kan komma åt att byta trasiga effektoptimerare. Risken är annars att du får stora installationskostnader när du först behöver avmontera och sedan åter montera solpanelen på taket.

Vad är polykristallina solceller?

Solcellerna är då tillverkade av flera mindre kisel kristaller i varje cell. Färgen på solcellen blir då blå mosaikskimrande. Poly eller det svenska namnet multi har lägst pris räknat i kronor per Watt på grund av den enklare tillverkningsprocessen. De är också de vanligast förekommande panelerna. Verkningsgraden varierar mellan 15-17 % beroende på fabrikat och effekt.

 

Vad är monokristallina solceller?

Är den solcellsteknik som funnits längst och är mest effektiv och har en verkningsgrad på runt 20 %. Monocellen består av tunna skivor från enkristall kiselblock. 
Färgen är jämn blå-svart och något mörkare i nyansen än poly kristallina celler. Tillverkningsprocessen är mer komplicerad än poly kristallina celler varför priset är något högre.

Vilken sorts solpaneler använder sig Smart Solkraft av?

Vi har valt att endast använda oss av Windon som tillverkare. Windon är ett svenskt företag som har funnits sedan 2007.

Var produceras Smart Solkrafts solpaneler?

Produktionslinan ligger i norra Italien sedan ett antal år tillbaka. Panelerna transporteras till Sverige med tåg för att minimera miljöpåverkan. Jämför exempelvis med paneler sålda i Kina som måste transporteras på båt som drivs av dieselmotorer.

Vad menas med att glasen på panelerna är etsade?

Det innebär att smuts inte får plats på de mikroskopiska hålen som etsningen skapat på glaset. Det gör att dessa solpaneler blir underhållsfria och du slipper gå upp på taket eller kontraktera någon annan att göra det. Etsningen ger också en ökad solinstrålning som ger en ökad effekt.

Läs mer hos Windon.

Producerar anläggningen el även vid strömavbrott?

Nej, växelriktaren behöver ström för att producera solel.

Vad betyder PERC?

PERC är en unik beläggning som ska absorbera ljuset bättre och ge en lite högre effekt ur lägre solljus. Denna effekt förstärks dessutom 3-4% av vårt unika glas.

Kislet som Windon använder sig av har denna beläggning.
 

Installation

Vilken typ av tak kan man sätta solpaneler på?

Det går att installera solpaneler på alla sorters tak, men på eternittak behöver man ta hänsyn till den strikta certifieringen för hantering av asbest.

Behövs bygglov för att sätta upp solceller?

Normalt sett behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- eller flerbostadshus, men det finns givetvis undantag. Kontakta oss om ni är osäkra då reglerna varierar mellan olika kommuner.

Om det krävs bygglov hjälper Smart Solkraft till med komplett bygglovsansökan.

Kan vi montera solceller även där de skuggas?

Svaret är ja, men här anser vi att vi bör undvika detta om vi kan. Vi kan komplettera de paneler som skuggas med optimerare, men då detta är elektronik, så är sannolikheten stor att de kommer gå sönder med tiden.

Solceller är känsliga mot skugga då de normalt sett är seriekopplade och då påverkar en skuggad panel övriga panelers effekt i den slingan.

Hur stor anläggning kan jag ha?

Det är flera faktorer som avgör detta. Till att börja med vill vi inte att produktionen överstiger konsumtionen på ett helt år. Du klassas då inte längre som mikroproducent och nätägaren kan eventuellt lägga på en inmatningsavgift. Du kan därefter kontrollera din huvudsäkring för att räkna ut den maximala uteffekten. Detta gör vi genom att ta 230V x 3 x (huvudsäkringen). Exempelvis 230 x 3 x 20 = 13 800W. Därefter kontrollerar du hur mycket plats du har på sitt tak. 13 800W motsvarar exempelvis ca 71,5 kvadratmeter.

Får vem som helst montera solceller?

Nej, företaget som utför installationen måste vara godkända elinstallatörer av Elsäkerhetsverket och måste ha en auktoriserad elektriker för regelefterlevnad (dvs en utbildning som ser till att elektrikern är kompetent inom regelverket)  som garanterar ett korrekt utfört elinstallationsarbete.

Varför behöver vi byta elmätare?

Detta behöver göras för att er nätägare ska kunna mäta både er elproduktion och elanvändning. Detta görs kostnadsfritt efter elektrikern har gjort en färdiganmälan.

Vad behöver man tänka på när man ska installera solceller?

Börja med att säkerställa att företaget som du vill ta hjälp av är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Skriv företagets namn eller organisationsnummer så får du snabbt veta om det är en seriös aktör.

Hur stor yta kräver solceller?

En solpanel är ca 1,65 kvadratmeter och motsvarar 280-320W per styck.

Hur stor roll spelar väderstrecket?

Optimalt för årsproduktionen är ett rakt söderläge, men även paneler som är riktade mot öst och väst producerar bra. Räkna med en förlust motsvarande 10-20 % jämfört med ett rakt söderläge.

Hur stor roll spelar taklutningen?

En optimal lutning på taket är mellan 30-40 grader. 10 graders skillnad påverkar ungefär med  1-2 % av den totala årsproduktionen.

Miljö

Är det lönsamt med solceller?

Ja, men återbetalningstiden är varierande. Som regel är det lönsammare ju större anläggning som du bygger.

Garanti

Vad betyder effektgaranti?

Effektgarantin garanterar en viss effekt ur solcellen efter en viss tid. Windons panel Effecta garanterar minst 85 % efter 25 år.

Hur lång garanti är det på installationen?

För Windon Effecta/Premium och Aero har vi 10 års installationsgaranti förutom när de installeras i kombination med effektoptimerare. Då är garantin 5 år (detta då risken är stor att effektoptimerarna går sönder inom 5 år då de är värmeutsatta under solpanelen). Windon Standard har 5 års installationsgaranti.

Behöver solcellerna tvättas?

De flesta solpaneler behöver någon form av underhåll. Många tillverkare kräver att du rengör dina paneler ett par gånger varje år för att deras garantier ska gälla. Kontrollera detta noga innan val av tillverkare. Windons paneler Effecta, Premium och Aero är självrengörande och kräver inget underhåll/rengöring.

Vad menas med produktgaranti?

Att produkten rent estetiskt har samma egenskaper efter ett visst antal år.

Vad menas med produktionsgaranti?

Windon är ensamma om att erbjuda denna garanti. Det betyder att Windon garanterar att solpanelen fortfarande levererar effekt efter 50 år.


/